MLC 2006

Konwencja o pracy na morzu (MLC 2006) jest kompleksowym aktem prawnym zawierającym w możliwie najszerszym zakresie wszystkie aktualne normy istniejących aktualnie konwencji międzynarodowych i zaleceń dotyczących pracy na morzu. Konwencja ma na celu zapewnienie zarówno godziwych warunków pracy dla marynarzy, jak również uczciwej konkurencji na gruncie ekonomicznym pomiędzy renomowanymi armatorami.
Euro Shipping Services LTD pośredniczy w wyszukiwaniu pracy dla Marynarzy u armatorów zagranicznych i działa zgodnie z postanowieniami i regulacjami zawartymi w konwencji MLC 2006 oraz odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce
Wykaz przepisów prawnych dotyczących rekrutacji
 1. Konwencja MLC
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia. 1964 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych.
 4. Rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Euro Shipping Services Sp. z o.o. z siedzibą w 70-656 Szczecin, ul. Energetyków 9 pok. 110, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr. KRS 0000203187 , posiadającą numer NIP: 955-18-92-921 oraz numer REGON 811669669, reprezentowaną przez: Prezesa Euro Shipping Services – Pana Arkadiusza William Granek.
 2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą do procesu rekrutacji i zawarcia umowy z armatorem.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez Pani / Pana zgody.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Procedura Rekrutacji i Pośrednictwa Pracy Marynarzy
 1. Cel Procedury: Pozyskiwanie załóg przez agencje świadczącą usługi rekrutacji i rekrutacji pośrednictwa pracy dla marynarzy na jednostki pływające pod konkretne zapotrzebowanie złożone przez armatora.
 2. Zakres Procedury: Wyżej oznaczone procedury ma zastosowanie w obszarach rekrutacji i zatrudnienia marynarzy.
 3. Dane wejściowe procesu rekrutacji i pośrednictwa: Pisemne pozyskanie zapotrzebowania wystosowanego przez konkretnego armatora w zakresie rekrutacji kandydatów (marynarzy) na statki.
 4. Przebieg procedury rekrutacji i pośrednictwa pracy dla marynarzy:
  • Podjęcie oraz analiza zapotrzebowania przedstawionego przez armatora
  • Weryfikacja wewnętrznych zasobów ludzkich z bazy danych firmy
  • Opcjonalne zamieszczenie ogłoszenia ( bieżąca rekrutacja kandydatów).
  • Sprawdzenie pełnoletności kandydata ( 18+).
  • Typowanie kandydata/kandydatów na konkretne stanowisko.
  • Wymagane dokumenty: CV kandydata lub aplikacja.
  • Rozmowa kwalifikacyjna z uprzednio wytypowanym kandydatem.
  • Weryfikacja uprawnień kandydatów.
  • Sprawdzenie posiadania aktualnych certyfikatów/uprawnień wymaganych na konkretne stanowisko.
  • Weryfikacja dotychczasowego przebiegu pracy.
  • Propozycja skierowana do armatora z wytypowanym kandydatem.
  • Akceptacja kandydata przez armatora.
  • Szczegółowa oferta warunków zatrudnienia uzgodniona z kandydatem
  • na stanowisko.
  • Akceptacja warunków przez kandydata.
  • Zapoznanie się z Polityką Firmy i ustawą o ochronie danych osobowych.
  • Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Operator Załogowy.
 5. Dane wyjściowe procesu rekrutacji i pośrednictwa:
  • Podpisanie i imieniu armatora kontraktu z marynarzem.
  • Wydanie odzieży ochronnej ( jeśli jest to wymóg armatora).
  • Instrukcja dotycząca dotarcia oraz pracy na statku (w formie ustnej lub pisemnej).
  • Wprowadzenie do wewnętrznej bazy danych (nowe zakontraktowanie).
  • Stały kontakt e-mail lub telefoniczny z marynarzem lub rodziną marynarza.
  • Instrukcje powrotu ze statku do miejsca zamieszkania (w formie pisemnej lub ustnej).
 6. Zakres odpowiedzialności i uprawnień w procesie rekrutacji i pośrednictwa pracy ponosi w pełnym wymiarze pracownik pośrednika zwany dalej Operatorem Załogowym. Do obowiązków Operatora Załogowego należy przygotowanie pełnego procesu rekrutacji oraz zorganizowanie bezpiecznego i skutecznego dotarcia (miejsce pracy) oraz powrotu ze statku do miejsca zamieszkania.
 7. Załączniki
  • Rejestr marynarza obejmujący dokumenty kwalifikacyjne (wymagane certyfikaty) zwany dalej aplikacją.
Procedura postępowania w sprawie skarg

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Euro Shipping Services Sp. z o.o. albo przez jej pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Wymagane dokumenty

Wystarczającym jest zgłoszenie skargi.  Może być ona przyjęta w formie:

 • pisemnej
 • telefaksowej
 • za pomocą poczty elektronicznej
 • lub osobiście (ustnie do protokołu)

Skarga winna odnosić się do działalności agencyjnej Euro Shipping Services Sp. z o.o. , oraz zawierać zwięzły opis tych działań, które zdaniem marynarza mogły być wykonane inaczej lub lepiej.

Miejsce załatwienia sprawy

Miejscem rozpoznania skargi jest biuro Euro Shipping Services Sp. z o.o.
Ul. Energetyków 9 pok. 110
70-656 Szczecin, Poland
tel: 0048 (91) 462 35 99, fax: 0048 (91) 462 35 65
e-mail: euroservices@pro.onet.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 istnieje również możliwość zgłoszenia skargi przez system SOLVIT.
Poniżej link do strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:
https://www.mgm.gov.pl/166-praca-na-statkach-pod-obca-bandera

Rozpatrywanie skargi

Skargę rozpatruje Prezes Zarządu Euro Shipping Services Sp. z o.o. , który zapoznaje się ze skargą, sprawdza i porównuje opis z zaistniałą sytuacją. Po analizie otrzymanych informacji ustala sposób załatwienia sprawy. Kopię skargi i odpowiedź na nią należy wpiąć do segregatora „ SKARGI”

Opłaty

Strona nie ponosi żadnych opłat.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa) – organ właściwy do rozpatrywania skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w ciągu 30 dni.