JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Dokumentów Marynarzy

ul. Jana z Kolna 9 71-603 Szczecin

tel. 440-34-63fax: 488-03-26

e-mail: bdownar@ums.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, które obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz jego kolejne nowelizacje, wprowadzają szereg istotnych zmian, mających na celu dostosowanie krajowych przepisów i dokumentów do zmian Konwencji STCW z 2010 r. (poprawki z Manili) oraz do wymogów Konwencji MLC:

1. Dyplomy w żegludze międzynarodowej, wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. zachowują swoją ważność na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. Osoby, które posiadają dyplomy oficerskie wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r., których ważność jest dłuższa niż 31.12.2016 r. powinny wymienić swoje dokumenty przed dniem 31.12.2016 r. Wymiany dokonuje się na wniosek zainteresowanego, na zasadach dotyczących odnowień dyplomów.

2. Dyplomy oficera elektroautomatyka okrętowego, wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. podlegają wymianie ze względu na zmianę podstawy prawnej, jaka powinna być przywołana w dyplomie. Dyplomy, na wniosek zainteresowanego, podlegają wymianie na zasadach dotyczących odnowień dyplomów. Od dnia 11 maja 2016 r. dyplomy elektroautomatyków okrętowych będą mogły być odnawiane pod warunkiem ukończenia dodatkowego szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.

3. Osoby, ubiegające się o wydanie po raz pierwszy dyplomu oficera wachtowego lub oficera mechanika wachtowego, które ukończyły szkolenie na poziomie operacyjnym a cykl szkolenia rozpoczęły przed dniem 1 lipca 2013 r. są obowiązane do uzupełnienia świadectw w zakresie: − nautycznego dowodzenia statkiem, w przypadku dyplomu oficera wachtowego, − dowodzenia siłownią okrętową, w przypadku dyplomu oficera mechanika wachtowego. Osoby, które nie uzupełnią ww. świadectw z przeszkoleń mogą otrzymać dyplomy ważne jedynie do dnia 31.12.2016 r. Do tego czasu niezbędne będzie ukończenie odpowiedniego kursu w ośrodku szkoleniowym.

4. Osoby, które zamierzają ubiegać się o dyplom oficera mechanika wachtowego, korzystające z możliwości uzyskania dyplomu na podstawie 36 miesięcznej praktyki pływania i ukończenia kursu w ośrodku szkoleniowym powinny udokumentować 6 miesięczny okres pełnienia obowiązków wachtowych pod nadzorem starszego mechanika lub mechanika wachtowego. Wzór zaświadczenia można pobrać z zakładki „ wnioski i formularze”. Takie zaświadczenie powinien wystawić kapitan statku lub starszy mechanik. Akceptowane są również zaświadczenia wystawione przez armatora bądź agencję, reprezentującą armatora, ale tylko jeśli dotyczą okresu przed dniem 20 sierpnia 2013 r.

5. Świadectwa starszego marynarza – informujemy, że od dnia 20 sierpnia 2013 r. obowiązują nowe wzory świadectw starszych marynarzy, zmiana wzoru wynika z poprawek do Konwencji STCW (zmiana podstaw prawnych wydania). Osoby posiadające świadectwa starszego marynarza wydane przed dniem 20 sierpnia 2013 r. mogą je wymienić na aktualny wzór. Warunkiem wymiany tych świadectw jest złożenie wniosku w urzędzie morskim i przedłożenie aktualnego świadectwa ratownika oraz ważnego świadectwa zdrowia, wydanego przez uprawnionego lekarza. Do wniosku należy dołączyć 2 zdjęcia (format legitymacyjny). Wymiana świadectw nie jest ograniczona żadną datą.

6. Świadectwa kucharzy okrętowych – informujemy, że w dniu 8 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich. Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór świadectwa kucharza okrętowego, zmiana wzoru dokumentu wynika z przyjęcia przez Polskę Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (MLC Convention 2006). Osoby posiadające świadectwa kucharza, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów (czyli wydane przed dniem 8 października 2014 r.) mogą wymienić świadectwa na aktualny druk pod warunkiem posiadania aktualnego świadectwa zdrowia, wydanego przez uprawnionego lekarza i złożenia wniosku o wymianę świadectwa kucharza w urzędzie morskim. Do wniosku należy dołączyć 2 zdjęcia (format legitymacyjny). Wymiana świadectw nie jest ograniczona żadna datą.

7. Oficerowie działu pokładowego, zatrudnieni na statkach wyposażonych w ECDIS muszą posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi ECDIS.

8. Oficerowie działu maszynowego (mechanicy), zatrudnieni na poziomie zarządzania na statkach wyposażonych w instalacje wysokiego napięcia (powyżej 1 kV) muszą posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.