W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi konieczności uzupełnienia przez oficerów mechaników i elektroautomatyków przeszkoleń w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawia następujące wyjaśnienia:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 937, z późn. zm.):

1. obowiązek ukończenia przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV dotyczy osób ubiegających się o uzyskanie i odnowienie dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;

2. z wymogu posiadania świadectwa przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV zwolnione są osoby, które rozpoczęły szkolenie na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej po dniu 1 lipca 2013 r.;

3. oficerowie mechanicy wachtowi, drudzy oficerowie mechanicy i starsi oficerowie mechanicy powinni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV, jeśli zajmują stanowiska na statkach wyposażonych w układy zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.

Zgodnie z Konwencją STCW:

1. Oficerowie elektroautomatycy okrętowi, zgodnie z tabelą kompetencji zawartą w Sekcji A-III/6 Kodeksu STCW, powinni posiadać kompetencje w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV.

2. Oficerowie mechanicy wachtowi nie muszą posiadać dodatkowych kompetencji w zakresie wysokich napięć, poza zawartą w tabelach kompetencji w Sekcji A-III/1 (oraz w aktualnie obowiązującym programie szkolenia) znajomością podstawowej konfiguracji i zasad działania instalacji wysokiego napięcia.

3. Drudzy oficerowie mechanicy i starsi oficerowie mechanicy, zgodnie z zalecaniami Sekcji B-III/2 Kodeksu STCW, powinni ukończyć przeszkolenie w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV jeśli pracują (zajmują te stanowiska) na statkach wyposażonych w układy zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV

W związku z różną interpretacją wymogów Konwencji STCW przez państwa będące stronami Konwencji oraz z uwagi na szczególne wymogi armatorów, urzędy morskie:

1. na wniosek zainteresowanego, który ukończył szkolenie kwalifikacyjne na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności elektrycznej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. 2014, poz. 536), mogą wystawić świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV;

2. na wniosek zainteresowanego, armatora lub innej administracji morskiej mogą wydać zaświadczenie, że świadectwo przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV, oprócz kompetencji wynikających z Sekcji A-III/6 Kodeksu STCW, potwierdza również posiadanie kompetencji wymaganych Sekcją A-III/I oraz A-III/2 Kodeksu STCW.