W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi konieczności uzupełnienia szkoleń w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub w zakresie dowodzenia siłownią okrętową przez marynarzy, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło następujące wyjaśnienia:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 937, z późn. zm.):

1. obowiązek ukończenia szkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową dotyczy osób, które ubiegają się o uzyskanie, odpowiednio, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub dyplomu oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej;

2. z wymogu posiadania świadectwa przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową zwolnione są osoby, które ukończyły szkolenie kwalifikacyjne przeprowadzone na podstawie programu szkolenia: – na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym, określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz.U. 2014, poz.258),lub – na poziomie operacyjnym w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, określonego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. 2014, poz. 536);

3. osoby, które po dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymały dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej z ograniczoną datą ważności do dnia 31 grudnia 2016 r. i ukończyły szkolenie na poziomie operacyjnym, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 2005, nr 173, poz. 1445), są obowiązane do uzupełnienia szkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową;

4. osoby ubiegające się o dyplomy na poziomie zarządzania nie mają obowiązku uzupełniania szkoleń w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową;

5. osoby odnawiające dyplomy nie mają obowiązku uzupełniania szkoleń w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem lub dowodzenia siłownią okrętową. Wyjątkiem są osoby, które po dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymały dyplomy oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej z ograniczoną datą ważności do dnia 31 grudnia 2016 r.

W związku z różną interpretacją wymogów Konwencji STCW przez państwa będące stronami Konwencji oraz z uwagi na szczególne wymogi armatorów, urzędy morskie:

1. na wniosek zainteresowanego, który ukończył szkolenie kwalifikacyjne na poziomie operacyjnym lub zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (Dz.U. 2014, poz. 258), mogą wystawić świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem;

2. na wniosek zainteresowanego, który ukończył szkolenie kwalifikacyjne na poziomie operacyjnym lub zarządzania w dziale maszynowym w specjalności mechanicznej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego (Dz.U. 2014, poz. 536), mogą wystawić świadectwo przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową;

3. na wniosek zainteresowanego, który ukończył szkolenie na poziomie zarządzania w dziale pokładowym w żegludze międzynarodowej lub na poziomie zarządzania w dziale maszynowym w żegludze międzynarodowej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. 2005, nr 173, poz. 1445), mogą wydać zaświadczenie, że w trakcie szkolenia kwalifikacyjnego zainteresowany zrealizował treści przewidziane, odpowiednio, w Sekcji A-II/1 i A-II/2 lub Sekcji A-III/1 i A-III/2 Kodeksu STCW.

Z uwagi na zasady przechowywania dokumentacji osobowej marynarzy, świadectwo przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem / dowodzenia siłownią okrętową może wystawić tylko ten urząd morski, który wcześniej wydał zainteresowanemu dyplom.

Dodatkowo informujemy absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy po dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymali dyplom oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej lub oficera mechanika wachtowego na statkach o mocy maszyn głównych 750 kW i powyżej z ograniczoną datą ważności do dnia 31 grudnia 2016 r., że ważność ich dyplomów może zostać przedłużona, jeśli na studiach został zrealizowany program szkolenia na poziomie zarządzania odpowiednio w dziale pokładowym lub maszynowym.